ไทยเครดิต เปิด อีกหนึ่งสินเชื่อ ให้โอกาสลูกค้าทั่วไป ช่วยลงทุนในการประกอบอาชีพ ทุกคน

วันนี้ มีอีกหนึ่งสินเชื่อ มาแนะนำกัน คือ เป็นอีกทางเลือกสำหรับธุรกรรมทางการเงิน สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 และ SME กล้าให้เต็ม MAX คือ สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ เสริมสภาพคล่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จากการแพร่ระบาดในสถานการณ์ในช่วงนี้ ค้ำประกันโดย บสย. สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่องค้ำประกันโดย บสย.

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • นิติบุคคล / บุคคลธรรมดา อายุระหว่าง 20-65 ปี ที่มีสัญชาติไทย

ประสบการณ์ในธุรกิจ

 • 3 ปีขึ้นไป

หลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • ห้องชุดพักอาศัย
 • เงินฝากออมทรัพย์

วงเงินสินเชื่อ

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100

สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าประเมินหลักประกัน และไม่เกิน 20 ล้านบาท

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม MAX

สูงสุด 35 ล้านบาท และไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • สูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100

MRR+4.70% ต่อปี (13.50% ต่อปี)*

 • สินเชื่อ SME กล้าให้เต็ม MAX

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรกคงที่ 0% ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามประกาศธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ SME กล้าให้เกิน 100 และ SME กล้าให้เต็ม MAX กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เช่นบิลการค้า เป็นต้น
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู็ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน / ผู้ค้ำประกันทุกคน / เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล และสำเนาตราประทับ
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ / หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) (ถ้ามี)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น บิลการค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขาทั่วประเทศ

error: Content is protected !!