ออมสิน ให้ยืมปิดหนี้นอกระบบ 50,000 บาท สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ธนาคารออมสิน ได้ ออกสินเชื่อ ที่มีชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสินให้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในระยะยาวไม่เกิน 5 ปี อย่าช้า มาดูรายละเอียดกัน เลย “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ นั้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมถึงมาตรการควบคุม ที่ทางรัฐบาลนำออกมาใช้ ซึ่งหลายคนเลือกการกู้เงินจากนายทุน ทำให้เกิดเป็นหนี้นอกระบบขึ้นมา ทั้งนี้ทั้งนั้น หากใคร ที่ ต้องการเคลียร์หนี้นอกระบบ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง รายละเอียดดังนี้

 

จุดเด่น

 • เพื่อนำไปแก้ไขหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคและบริโภค แต่จะต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re Finance) หนี้นอกระบบ

วงเงิน

 • ให้กู้ยืม ตามหนี้นอกระบบจริงเท่านั้น และ ตามความสามารถในการชำระหนี้ รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) รเอยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

 • 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาในการชำระคืน

 • ชำระคืนเงินกู้ยืม ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติ

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมกับอายุผู้กู้กับระเวลาที่ชำระ จะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ สถานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียน หนี้นอกระบบ(นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคา

หลักประกันเงินกู้

 • ช้บริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารในการประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ
 • เอกสารแสดงรายได้ ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลีปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำเนาหลักทรัพย์ สำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันได้ด้วย

สำหรับท่าน ใดที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุก สาขาทั่วประเทศ

error: Content is protected !!