สินเชื่อ ออมสิน ตามนโยบายรัฐ เพื่อเป็นเงินทุน ให้ยืม วงเงินสูงสุด 200,000 ทุกอาชีพ ดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคาร ออมสิน ออก สินเชื่อออมสิน โครงการธนาคารประชาชน  ปล่อยกู้ เป็นทุนหมุนเวียน ประกอบอาชีพสูงสุด 200,000 บาทผ่อนชำระคืนได้นานสุด 8 ปี เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของ โควิค-19 ที่กำลังระบาดหนัก ในขณะนี้จึงได้ส่งผล ให้กับ ประชาชน ทุกภาค ทุกครัวเรือน ได้รับถึงความเดือดร้อนมากมาย หลายคนตกงานธุรกิจค้าขายย่ำแย่ บางคนถูกเลิกจ้าง ดังนั้นหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันการเงิน จึงได้ออก มาตรการ การช่วยเหลือต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้กับประชาชนโดยล่าสุด ทางธนาคารออมสินออก “สินเชื่อออมสิน” ที่ชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน รายละเอียดดังนี้
จุดเด่นของสินเชื่อ

 • เพื่อเป็นเงินทุน
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำรงค์ชีพ
 • ชำระหนี้สินอื่นๆ
 • ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วน จากการกู้ในครั้งนี้ ไป  ลง ทุนในสลากออมสิน แล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียว

 

รายละเอียดของสินเชื่อ

 • จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนเงินกู้คง เหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวน เงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด การชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลการชำระคืน

1.เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
2.เงินกู้ระยะยาว

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 3 ปี (36งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

3.หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้ เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้ดังนี้

 • หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
 • หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วิธี การคำนวณการชำระคืนเงินกู้

การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวด รายเดือน การคำนวณ การชำระหนี้  แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ทั้งนี้กรณีการชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ของสัญญา สามารถ ชำระ คืน ทั้งจำนวน  เพื่อนำไปคำนวณ วงเงิน กู้ ใหม่ได้

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท เอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
 • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ใน กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจักทำนิติกรรมสัญญา
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • ม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน รายบุคคล อเนกประสงค์
หลักประกัน เงินกู้ ใช้หลักประกันประเภทหนึ่ง ประเภทใด ดังนี้

กรณีใช้บุคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมกับอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

2.เป็นผู้มีถิ่นอาศัยที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

3.ไม่เป็นพนักงานธนาคาร ออมสิน

4.ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญา แล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

สำหรับท่าน ใด ที่ สนใจ สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ใกล้บ้านท่าน

error: Content is protected !!