ธนาคารไทย เครดิต ให้ยืมสูงสุด 200,000 ไม่ต้องค้ำประกัน ช่วยให้ไปลงทุนประกอบอาชีพ

วันนี้ทางเรามีข่าวดี เกี่ยวกับสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ซี่งวันนี้เรานำวิธีการสมัครสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ขายมาแนะนำกัน โดยที่ไม่ต้องค้ำ วงเงิน อนุมัติสูงถึง 200,000 บาท จากธนาคารไทย เครดิต โดยวงเงินกู้จะเริ่มตั่งแต่ 5,000-200,000 บาท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยธนาคารไทย เครดิต หวังที่จะช่วยเหลือ ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องง้อหนี้นอกระบบ และเราจะมาแนะนำสำหรับ กู้เงิน ยังไงให้ผ่านง่ายทุกคน
คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • บุคคลธรรมดาทั่วไป จำกัดผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • อายุผู้กู้ ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • จะต้องมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการที่ชัดเจนแน่นอน และ สามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จาก สาขาของธนาคาร
เอกสารประกอบในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล
 • เอกสารแสดง สถานภาพสมรส
 • สำเนาสมุด บัญชีเงินฝากหน้าแรก
 • สำเนาสัญญาเช่า(ถ้ามี)
หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณา สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • ค่าบริการ และ เบี้ยปรับ
 • ค้ำประกันโดย บสย
 • ค่าบริการ และ เบี้ยปรับ – ค่าอากรแสตมป์ : ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : กรณีลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ หรือ หนี้ที่ถึง

กำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาท เรียกเก็บดังนี้

1. ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบ การทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างช ำระหนึ่งงวด
2. ไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างช ำระมากกว่า

 

วิธีแก้ปัญหาหาไม่มีทะเบียนการค้า แต่พ่อค้าแม่ค้าอยากกู้เงิน

 • เตรียมให้พร้อมเอกสารการสั่งซื้อจากลูกค้า เช่น ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/ใบอนุญาติประกอบกิจการ ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญไม่แพ้ใบทะเบียนการค้า เป็นการยืนยันอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า
 • ใช้บัญรายรับ เงินเข้า 6 เดือน ติด เป็นหลักฐานความมั่นคงอาชีพ ค้าขาย
 • รูปถ่ายหน้าร้าน และ จำนวนสินค้าที่ขายได้ อีกหนึ่งข้อบ่งชี้ความสามารถ ชำระหนี้ พ่อค้าแม่ค้า

สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร 02-697-5454

error: Content is protected !!